"Frivillig kulturvern." Ameldelse av utredning

"Frivillig kulturvern." Ameldelse av utredning

Frivillig kulturvern. Et Kulturvern innefra. Av Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdal og Bård Kleppe, 2021, Fagbokforlaget. Forfatterne er forskere ved Telemarksforsking, Bø med faga: religionshistorie, kulturstudier og museologi / kulturhistorie / etnologi, med forskning knytt til kulturpolitiske spørsmål Utredningen, boka er på 283 sider, består av 4 deler: Del 1 Frivillig kulturvern (11-78) Del 2 Organisasjonene og blindsone (79-156) Del 3 En oppdagelsesreise i lokalt kulturvern (Notodden, Midt Telemark (Bø, Sauherad) (157-211) Del 4 Grenseløs frivillighet (214-265)13 sider med litteraturhenvisninger. Boka, utgitt av Fagbokforlaget, er innholdsrik og må studeres nøye, men her presenteres noen hovedpunkt og utfordringer. Bakgrunn og oppdrag: En må leite for å finne noe om bakgrunnen for prosjektet, oppdraget. Hva er hensikten, hva skal forskningen evt føre til. Formålet avdekker seg etter hvert, bl a s 34 «Vår målsetting er å åpne det frivillige kulturvernet som forskningstema».

Les mer
 "Venner for livet"  intervju med Knut Sterud

"Venner for livet" intervju med Knut Sterud

Frivillig kulturvern, Nanna Løkke mfl 1920 Frivilligheten har alltid vært en viktig del av driften ved museer i Norge. Nesten alle museer har en eller flere venneforeninger som bidrar i arbeidet. Det finnes ingen komplett oversikt over det samlede antall venneforeninger for museene. I surveyundersøkelsen i rapporten Museenes samfunnsrolle (Hylland mfl., 2020) rapporterer museene om minst 233 venneforeninger; noen av disse er historielag. Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) organiserer 58 av disse, med i overkant av 20 000 medlemmer. Ifølge styreleder Knut Sterud utgjør pensjonister og eldre av begge kjønn en vesentlig andel av medlemmene i disse venneforeningene.

Les mer
Godt nytt år 2021/2022

Godt nytt år 2021/2022

Vi ønsker dere alle gode museumsvenner et friskt og godt nytt 2022. FNMs styre takker for sist med møtet med mange av dere på det inspirerende og flotte årsmøtet som ble arrangert i samarbeid med Lillehammer Museums Venner. Her ble mange nye vennskap mellom medlemmer formet og ideer utvekslet. En spesiell takk til Lillehammer Museums Venner for iherdig innsats og et interessant sammensatt program. Forbundet Norske Museumsvenners formål er blant annet å tilby et forum for venneforeninger å sammenligne erfaringer og støtte hverandre. 2022 er frivillighetens år. Fra Facebooksiden gis det mange oppdateringer om frivillighetens betydning. Telemarksforskning har produsert en rapport. HKH Harald talte varmt om frivillighet i sin nyttårstale. Erfaring fra frivillig venneforeningsarbeid for museer viser at behovet og imøtekommenheten for frivillig innsats har et bredt reaksjonspekter, fra entusiastiske museer som er avhengig av frivillig innsats for å eksistere, til museer som nedlegger trofaste grupper som har vært velfungerende sett fra venneforeningens side.

Les mer
Info om momskompensasjon 2020

Info om momskompensasjon 2020

Ved oppslag på Lotteritilsynets hjemmeside idag ser jeg følgende: Regjeringen har foreslått at alle søkere av momskompensasjon for 2020 skal få dekket all momsen det er søkt om. Altså ingen avkortning slik det har vært tidligere år. Dette betyr at det må fattes et vedtak i Stortinget FØR utbetalingen kan finne sted. Følgelig kjenner vi nok ribbelukten i huset før disse pengene kommer inn på vår konto for fordeling til de av våre medlemmer som har søkt. Nærmere informasjon kommer såsnart jeg vet noe mer.

Les mer
Hurdalsplattforma – oppmuntrende lesing for museum

Hurdalsplattforma – oppmuntrende lesing for museum

Mens vi venter på revidert budsjett for 2022, og virkelig får se hva den nye regjeringa skal satse på, er det god grunn til å fordjupe seg i Hurdalsplattforma. Der er det mange interessante og håpefulle formuleringer. Her er noen skjellsettende sitat: Kulturarven skal løftast fram. Kulturarvsektoren er ein sentral del av kulturpolitikken. Regjeringa vil bidra til å samle og koordinere sektoren, støtte den frivillige innsatsen, som er heilt avgjerande på feltet • Sørgje for at frivillige landsdekkande kulturvernorganisasjonar får grunnstøtte frå staten. • Evaluere museumsreforma, særleg med tanke på kåra for frivilligheita og moglegheitene for å mobilisere lokale ressurspersonar.

Les mer
Museenes Venneforeninger - en fremtidsbransje?

Museenes Venneforeninger - en fremtidsbransje?

I den svenske utredningen "Ny museumspolitkk" (SOU 2015:89) ble det reagert på at den hadde "forbisett" venneforeningene og deres medlemmer. Det ble så tatt intitativ til en studie for å synliggjøre venneforeningene og deres funksjon. Den fikk navnet "Museets bästa vän - om vänföreningernas roll i museisverige" (2019/2020) ved professor Anders Bjørklund og docent Stefan Bohman. Et strålende arbeid og en godt gjennomarbeidet rapport. Fra rapporten: "...... I ljuset av stärkta informationsmöjligheter, vårt lands demografiska utveckling och en generellt allt friskare äldre befolkning borde museernas vänföreningar kunna tecknas som en framtidsbransch......."

Les mer

Kulturvernforbundet