"Frivillig kulturvern." Ameldelse av utredning

"Frivillig kulturvern." Ameldelse av utredning

12.01.22 20:42 av Per Hvamstad

Frivillig kulturvern. Et Kulturvern innefra. Av Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdal og Bård Kleppe, 2021, Fagbokforlaget. Forfatterne er forskere ved Telemarksforsking, Bø med faga: religionshistorie, kulturstudier og museologi / kulturhistorie / etnologi, med forskning knytt til kulturpolitiske spørsmål Utredningen, boka er på 283 sider, består av 4 deler: Del 1 Frivillig kulturvern (11-78) Del 2 Organisasjonene og blindsone (79-156) Del 3 En oppdagelsesreise i lokalt kulturvern (Notodden, Midt Telemark (Bø, Sauherad) (157-211) Del 4 Grenseløs frivillighet (214-265)13 sider med litteraturhenvisninger. Boka, utgitt av Fagbokforlaget, er innholdsrik og må studeres nøye, men her presenteres noen hovedpunkt og utfordringer. Bakgrunn og oppdrag: En må leite for å finne noe om bakgrunnen for prosjektet, oppdraget. Hva er hensikten, hva skal forskningen evt føre til. Formålet avdekker seg etter hvert, bl a s 34 «Vår målsetting er å åpne det frivillige kulturvernet som forskningstema».

Les mer
 "Venner for livet"  intervju med Knut Sterud

"Venner for livet" intervju med Knut Sterud

10.01.22 17:39 av Anne Asserson

Frivillig kulturvern, Nanna Løkke mfl 1920 Frivilligheten har alltid vært en viktig del av driften ved museer i Norge. Nesten alle museer har en eller flere venneforeninger som bidrar i arbeidet. Det finnes ingen komplett oversikt over det samlede antall venneforeninger for museene. I surveyundersøkelsen i rapporten Museenes samfunnsrolle (Hylland mfl., 2020) rapporterer museene om minst 233 venneforeninger; noen av disse er historielag. Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) organiserer 58 av disse, med i overkant av 20 000 medlemmer. Ifølge styreleder Knut Sterud utgjør pensjonister og eldre av begge kjønn en vesentlig andel av medlemmene i disse venneforeningene.

Les mer
Godt nytt år 2021/2022

Godt nytt år 2021/2022

02.01.22 20:14 av Anne Asserson

Vi ønsker dere alle gode museumsvenner et friskt og godt nytt 2022. FNMs styre takker for sist med møtet med mange av dere på det inspirerende og flotte årsmøtet som ble arrangert i samarbeid med Lillehammer Museums Venner. Her ble mange nye vennskap mellom medlemmer formet og ideer utvekslet. En spesiell takk til Lillehammer Museums Venner for iherdig innsats og et interessant sammensatt program. Forbundet Norske Museumsvenners formål er blant annet å tilby et forum for venneforeninger å sammenligne erfaringer og støtte hverandre. 2022 er frivillighetens år. Fra Facebooksiden gis det mange oppdateringer om frivillighetens betydning. Telemarksforskning har produsert en rapport. HKH Harald talte varmt om frivillighet i sin nyttårstale. Erfaring fra frivillig venneforeningsarbeid for museer viser at behovet og imøtekommenheten for frivillig innsats har et bredt reaksjonspekter, fra entusiastiske museer som er avhengig av frivillig innsats for å eksistere, til museer som nedlegger trofaste grupper som har vært velfungerende sett fra venneforeningens side.

Les mer
Info om momskompensasjon 2020

Info om momskompensasjon 2020

14.12.21 18:38 av Einar Raastad

Ved oppslag på Lotteritilsynets hjemmeside idag ser jeg følgende: Regjeringen har foreslått at alle søkere av momskompensasjon for 2020 skal få dekket all momsen det er søkt om. Altså ingen avkortning slik det har vært tidligere år. Dette betyr at det må fattes et vedtak i Stortinget FØR utbetalingen kan finne sted. Følgelig kjenner vi nok ribbelukten i huset før disse pengene kommer inn på vår konto for fordeling til de av våre medlemmer som har søkt. Nærmere informasjon kommer såsnart jeg vet noe mer.

Les mer
Hurdalsplattforma – oppmuntrende lesing for museum

Hurdalsplattforma – oppmuntrende lesing for museum

01.11.21 19:54 av Per Hvamstad

Mens vi venter på revidert budsjett for 2022, og virkelig får se hva den nye regjeringa skal satse på, er det god grunn til å fordjupe seg i Hurdalsplattforma. Der er det mange interessante og håpefulle formuleringer. Her er noen skjellsettende sitat: Kulturarven skal løftast fram. Kulturarvsektoren er ein sentral del av kulturpolitikken. Regjeringa vil bidra til å samle og koordinere sektoren, støtte den frivillige innsatsen, som er heilt avgjerande på feltet • Sørgje for at frivillige landsdekkande kulturvernorganisasjonar får grunnstøtte frå staten. • Evaluere museumsreforma, særleg med tanke på kåra for frivilligheita og moglegheitene for å mobilisere lokale ressurspersonar.

Les mer
Museenes Venneforeninger - en fremtidsbransje?

Museenes Venneforeninger - en fremtidsbransje?

22.10.21 12:44 av Anne Asserson

I den svenske utredningen "Ny museumspolitkk" (SOU 2015:89) ble det reagert på at den hadde "forbisett" venneforeningene og deres medlemmer. Det ble så tatt intitativ til en studie for å synliggjøre venneforeningene og deres funksjon. Den fikk navnet "Museets bästa vän - om vänföreningernas roll i museisverige" (2019/2020) ved professor Anders Bjørklund og docent Stefan Bohman. Et strålende arbeid og en godt gjennomarbeidet rapport. Fra rapporten: "...... I ljuset av stärkta informationsmöjligheter, vårt lands demografiska utveckling och en generellt allt friskare äldre befolkning borde museernas vänföreningar kunna tecknas som en framtidsbransch......."

Les mer
Frivilligheten i museums- og kulturvernarbeidet

Frivilligheten i museums- og kulturvernarbeidet

19.10.21 16:27 av Per Hvamstad

Stortinget verdsetter frivilligheten i museums- og kulturvernarbeidet. Stortinget har nettopp behandlet den nye museumsmeldinga «Musea i samtida. Tillit, ting og tid». Innstillingen fra Familie og kulturkomiteen har mange kritiske bemerkninger til den nye museumsmeldinga og den frivillige innsatsen, eller rettere mangel på sådan. Komiteen konstaterer med beklagelse at frivilligheten har stått på stedet hvil og understreker at mer profesjonell styring og flere faglige stillinger ikke skal komme til erstatning for et nært samarbeid med frivillige. Komiteen ser på de frivillige som en stor ressurs for museas arbeid og som ei viktig bru til samfunnet rundt musea, det gjelder ikke minst i formidling og ivaretaking av ikke-materiell tradisjon og kultur der frivillige er vesentlige kunnskapskilder.

Les mer
Norsk Utvandrer museum

Norsk Utvandrer museum

28.04.21 11:48 av Anne Asserson

Nasjonal markering av 200-årsjubileum i 2025 Den første organiserte utvandringen fra Norge fant sted i 1825 da skipet Restauration dro fra Stavanger til Amerika med 52 norske emigranter. Siden har om lag 900.000 nordmenn utvandret til Nord-Amerika, mange dro også til andre land verden over....... https://utvandrermuseet.no

Les mer
Lillehammer 2021

Lillehammer 2021

11.02.21 16:51 av Anne Asserson

ÅRSMØTET I FNM I LILLEHAMMER 3.-5. SEPTEMBER 2021 Årsmøte og fagdager på Lillehammer i 2020, ble som kjent utsatt med et år. Vi satser på å samle flest mulig venneforeninger på Lillehammer Museum 3.-5. september 2021. Innkvartering vil skje ved Scandic hotell som lansert i 2020 Vi anmoder om at dere setter av datoene allerede nå. ÅRETS VENNEFORENING I 2020 OG 2021 Styret i FNM utnevner årlig «Årets Venneforening». Heder og diplom bli tildelt på årsmøtet. På årsmøtet 2021 bil vi tildele «Årets Venneforening» til to venneforeninger for aktivitet i 2019 og 2020. Vi vil gjerne ha forslag til venneforening for 2021 på bakgrunn av aktivitet i 2020.

Les mer
Romsdalsmuseet 2019

Romsdalsmuseet 2019

26.03.20 16:00 av Anne Asserson

Presentasjon på FNM årsmøte i Ålesund, 7. september 2019. "Romsdalsmuseet – frivillige og Profesjonelle i fruktbart samarbeid." ved styreleder i Romsdalsmuseet, Anders Tallerås. Dette er en flott og interessant presentasjon som har vært etterpurt, men siden den har så mange bilder har den vært vanskelig å sende via mail. Vi har derfor valgt gjøre presentasjonen tilgjengelig her......

Les mer
Museumsmelding , innspill fra FNM

Museumsmelding , innspill fra FNM

26.03.20 14:35 av Anne Asserson

FNM leverte 29.februar 2020 et innspill til arbeidet med den nye museums meldingen. Ett av FNM sine hovedpoeng er at det er en demokratisk rettighet å få delta i arbeidet knyttet til egen historie. Videre at friviligheten må få en større og en mer naturlig plass i museumsmeldingen i tråd med den store sammfunnsverdien den representerer. FNM mener også at det må utarbeides en strategi/plan for frivilligheten ved museene......

Les mer

Kategorier